Komuniké VV 2015-16

Komuniké č. 30 VV OFS

Komuniké č. 30 z VV OFS dne 3.2.2016

 • VV OFS stanovil termín valné hromady členských klubů OFS a aktiv klubů na čtvrtek17.3.2016. VH bude schvalovat nové stanovy OFS a aktiv se bude zabývat aktuálními fotbalovými otázkami.
 • VV  OFS schválil první základní verzi rozpočtu OFS na rok 2016 s vyrovnanými náklady a výnosy a souhlasil s vytvořením rezervního fondu z přebytku hospodaření v roce 2015.
 • VV OFS schválil organizaci a rozpočet Zimní ligy OFS v kategorii přípravek.
 • VV OFS vzal na vědomí zajištění doškolení trenérů licence „C“, které se uskuteční v sobotu 20.2.2016.
 • VV OFS schválil Projekt OFS pod názvem „Najdeme Tě“. Cílem projektu je rozvoj potenciálu mladých hráčů fotbalu ve věku 10-15 let z klubů okresu. Jde o nadstandartní tréninkový procec pro hráče i trenéry, který proběhne ve dvou etapách, a to 1.3.-24.6.2016 a 6.9.-8.12.2016.
 • VV OFS schválil program pod názvem „Podpora mládežnického fotbalu v roce 2016“. Konkrétní podmínky budou na stránkách OFS.
 • VV OFS schválil finanční příspěvek do fondu na pro bývalé hráče Slovácké Slavie .

 

Výkonný výbor
OFS Uherské Hradiště

Komuniké z VV OFS dne 6.11.2015

 • VV OFS vzal na vědomí výsledek hospodaření OFS k 31.10.2015 a schválil výhled předpokládaného vyrovnaného výsledku hospodaření k 31.12.2015.
 • VV OFS vzal na vědomí informaci FAČR o způsobu výpočtu výše dotace pro OFS, která byla vypočítána pouze podle počtu soutěžních utkání v průběhu roku.  Vzhledem k tomu, že tento způsob neposuzuje  další faktory, jako je počet členů nebo počet klubů v okrese (pozn. OFS Uh. Hradiště má třetí nejvyšší počet členů FAČR v rámci OFS), vyslovuje s tímto rozhodnutím nesouhlas a bude tento výpočet pro rok 2016 připomínkovat.
 • HK důrazně upozorňuje kluby, které doposud nezaslaly žádost (faktura s doklady) o poskytnutí neinvestiční dotace Program-V, aby tak učinily neprodleně, nejpozději do 18.11.2015. Po tomto termínu je OFS povinen nečerpané dotace vrátit na FAČR.
  Termín podání žádostí o dotaci 10.000,-Kč (fotbalová revoluce) zůstává 15.12.2015.
 • VV OFS se seznámil s rozhodnutím VV FAČR zapisovat výsledky (on-line zápisy) do informačního systému i u kategorie přípravek a rozhodnutím nezveřejňovat výsledky a tabulky soutěží na veřejně přístupném webu, a to u kategorií přípravek a mladších žáků. VV OFS tuto informaci vzal na vědomí a případné své stanovisko odložil po další diskuzi. 
 • VV OFS vzal na vědomí informace:
  Předsedy STK o zahájení jarní části okresních soutěží 27.3.2016 a utkání ČP před tímto termínem,  předsedy TMK o připravenosti školení trenérů licence „C“ a informaci zástupce KR k situaci v počtu rozhodčích. KR navrhuje připravit systém práce gestorů začínajících rozhodčích a proškolování pomezních oddílových rozhodčích.

Komuniké č.22 z 7. dubna 2015

 • VV OFS vzal na vědomí informaci předsedy STKo zahájení jarní části soutěžního ročníku 2014-15 a průběhu ČP OFS. Finále ČP se uskuteční 29.5.2014 na hřišti Širůch ve Starém Městě. Pověřil předsedu OFS jednáním s potenciálními sponzory.
 • VV OFS vzal na vědomí zajištění meziokresního turnaje talentované mládeže 22. 4. 2015 v Kroměříži a pověřil zajištěním okresní reprezentace členy komise mládeže Fraňka, Vlka a Gabriela.
 • VV OFS rozhodl o přípravě letního kempu talentované mládeže OFS, vytvořil pracovní skupinu ve složení Franěk, Vlk, Botek a Psotka a pověřil je zpracováním propozic kempu.   
 • VV OFS vzal na vědomí účetní uzávěrku za rok 2014 a odložil směrnici o odměnách funkcionářů a externích pracovníků po projednání hospodaření za I. čtvrtletí a nové verze rozpočtu na rok 2015.
 • VV OFS schválil nový Statut komise rozhodčích.
 • VV OFS zhodnotil průběh VH OFS, za neúčast na VH navrhl potrestat kluby podle RS čl.16, tab.2, bod 2.
 • VV OFS předal k projednání disciplinární komisi  kluby, které do termínu 7.4.2015 neuhradily pokuty za podzim 2014.  
 • VV OFS se seznámil s postupem zavádění tzv. Fotbalové revoluce, postup probíhá podle harmonogramu.
   

 

                                                                                        Výkonný výbor OFS
                                                                                        Uherské Hradiště

Komuniké VV ze dne 9. 9. 2015

VV OFS vzal na vědomí informaci administrátorů OFS k průběhu zavedení Fotbalové /R/evoluce v OFS Uherské Hradiště. FK i rozhodčí mají možnost nadále se informovat u administrátorů OFS o problematice a nejasnostech F/R/evoluce. Problémy operativně řeší administrátoři OFS s FAČR. Uložil všem oddílům FK přijat takové opatření, které umožní zajistit vložení každého zápisů do systému.

VV OFS provedl korekci návrhu a schválil textu Rozpisu soutěží ročníku 2015/2014. RS bude upravován v souvislosti s novými informacemi F/R/evoluce a úpravami Soutěžního řádu. RS bude zveřejněn na stránkách ofsuh.cz, vytištěn bude po schválení SŘ FAČR.

VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích pro podzimní část ročníku 2015/2016.

VV OFS se seznámil s pokyny FAČR pro distribuci dotace 690.000,- Kč pro kluby OFS Uherské Hradiště. Uložil informovat kluby o postupu čerpání dotace ve výši 10.000,- Kč pro klub na web. stránkách OFS, resp. zřídit konzultační dny pro OFS.

VV OFS schválil na základě žádostí pěti FK příspěvky na podporu mládežnických turnajů.   

OFS vzal na vědomí stav pohledávek pokut za „Jaro 2015“. Pokuty neuhradilo k 9.9.2015 celkem 16 FK a tři rozhodčí. VV OFS stanovil poslední termín pro úhradu 17.9.2015.  Po tomto termínu budou předány kluby s neuhrazenou pohledávkou disciplinární komisi OFS.

VV OFS Uherské Hradiště 

Komuniké č. 20 ze dne 20.1.2015

Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště ze dne 20. 1. 2015

 • VV OFS vzal na vědomí informaci k předběžnému výsledku hospodaření za rok 2014 a schválil základní verzi rozpočtu na rok 2015.
 • VV OFS schválil programovou a organizační přípravu valné hromady OFS, která se uskuteční v pátek 6. 3. 2015 v Kunovicích (Panský dvůr) a doporučil vedle pravidelných bodů předložit valné hromadě ke schválení bod „ Nový návrh způsobu rozdělení dotací pro kluby“.
 • VV OFS schválil programovou a organizační přípravu aktivu k /R/evoluci ve fotbale. Aktiv se uskuteční bezprostředně po valné hromadě. Po diskuzi k tomuto bodu vzal na vědomí vydané zásady. I přes výhrady, které se ozývají z klubů je připraven přispět k úspěšnému zavedení těchto změn v okrese.
 • VV OFS vzal na vědomí organizační připravenost doškolovacího kurzu trenérů licence „C“, plán přednášek a obsazení lektory. Kurz se uskuteční v sobotu 7. 2. 2015 v restauraci Viktoria ve Starém Městě (areál Širůch). Současně vzal na vědomí plán jarní přípravy a turnajů okresního výběru žáků.
 • VV OFS schválil termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2014-2015.
 • VV OFS doporučil předsedovi OFS svolat schůzku nové komise rozhodčích a připravit plán práce komise na nejbližší období.

 

 VV OFS Uherské Hradiště

Komuniké VV z 29.7.2015

Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště dne 29. 7. 2015

VV OFS vzal na vědomí na základě Soutěžního řádu systém organizace soutěží po zavedení Fotbalové /R/evoluce. Řídící orgán soutěže je příslušný OFS, organizuje a řídí soutěže, stanovuje práva a povinnosti pro její účastníky,  vydává RS (§6 SŘ).  Řídící orgán soutěže může delegovat některé pravomoci STK. STK řídí soutěže dle SŘ a RS, navrhuje termínovou listinu,  dále navrhuje k projednání disciplinární přečiny s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání, vyloučení ze soutěže (§7 SŘ), uděluje pořádkové pokuty do výše 10.000,-Kč. DK v souladu se Stanovami  a Disciplinárním řádem rozhoduje v disciplinárním řízení.

VV OFS schválil administrátory pro STK, DK a KR. Úkolem administrátorů bude v rámci elektronického informačního systému práce se zápisy, kde jsou uvedeny nedostatky a problémy při utkáních.

VV OFS rozhodl, že Rozpis soutěží bude prozatím pouze na stránkách ofsuh.cz, nebude vydán tiskem a bude doplňován podle aktuálních informací a změn. S Fotbalovou /R/evolucí je spojeno několik změn, které se týkají konkrétně klubů o změnách budou FK informovány v ÚZ.

VV OFS uložil STK přijat dle potřeby v průběhu soutěžního ročníku  opatření s nařizováním

některých utkání na sobotu. Opatření vstoupí v platnost v případě nedostatečnáho počtu rozhodčích při obsazování utkání.

VV OFS vzal na vědomí informaci předsedy STK o připravenosti soutěžního ročníku 2015/16  a výsledky předkola ČP  OFS. Výsledky předkola ČP byly již schváleny dle IS v souladu se zavedenou Fotbalovou /R/evolucí. 

VV OFS vzal na vědomí informace předsedy HK, a to dopis o způsobu poukázání dotace pro kluby z Programu V – MŠMT a informaci o výši pokut FK za období JARO 2015. Stanovil termín pro uhrazení pokut do 10.8.2015.  Dopis k dotacím a výše pokut pro jednotlivé kluby  je stránkách ofsuh.cz.

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates